E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 25 เมษายน 2562  23833 view
 
สนามบินตรังโฉมใหม่ พ.ศ 2567


โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง

 

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ รองประธาน และนายเจริญสุข แซ่อึ่ง รองประธาน ร่วมให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง กับคุณพิชามญชุ์ ยอดหาญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานตรัง

 

 

 1. ปรับปรุงต่อเติม อาคารที่พักผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมงหรือ 1.7 ล้านคนต่อปี
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน 101.7000 ล้านบาท                                                                        
  • วงเงิน 101.7000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 : แผนงาน เท่ากับ 100% ผลงาน เท่ากับ 19.15%
 2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คนต่อชั่วโมงหรือ 3.4 ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถยนต์ได้ 700 คัน
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน    240.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน    480.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน    480.0000 ล้านบาท                                                                   
  • วงเงิน 1,200.0000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบไฟฟ้าสนามบิน  สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้ 10 ลำในเวลาเดียวกัน
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน    160.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน    320.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน    320.0000 ล้านบาท                                                                   
  • วงเงิน 800.0000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- หมายเหตุ : แผนและผลการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยานจะอัพเดตทุกไตรมาส

 

 

 

 

องค์กระกอบของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
1. ต่อเติมความยาวทางวิ่งด้านทิศตะวันตก 1,290x45 ม.(รื้อทางวิ่งเดิมทางด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 400 ม.) พร้อมไหล่ทางวิ่ง ข้างละ 7.5 ม. ซึ่งหลังพัฒนาความยาวทางวิ่งจะเป็น 2,990x45 ม.
2. สร้างทางขับ  (Taxiway) ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ทางคือทางขับ เอ (Taxiway A) ทางขับ บี (Taxiway B) และทางขับ ซี (Taxiway C) ขนาด 182x23 ม.พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 10.5 ม. 
(ปัจจุบัน Taxiway มีจำนวน 2 ทาง คือ Taxiway A และ Taxiway B
3. สร้างลานจอดเครื่องบิน (Apron) ใหม่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ขนาด 135x600 ม. สามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737-800 จำนวน 5 ลำ และ Boeing 737-400 ER จำนวน 5 ลำ 
(ปัจจุบันลานจอดเครื่องบิน มีขนาดพื้นที่ 10,200 ตร.ม. สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 179 ที่นั่งได้จำนวน 4 ลำพร้อมกัน)
4. สร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 35,500 ตร.ม. สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน 1,200 คน/ชม. 
(เดิมมีขนาดพื้นที่ 3,000 ตร.ม.  รองรับผู้โดยสารจำนวน 300 คน/ชม และปัจุบันท่าอากาศยานตรังได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นเป็น 600 คน/ชม.)
5. สร้างลานจอดรถยนต์ ทางด้านซ้ายของอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยพื้นที่ 47,950 ตร.ม.สามารถจอดรถยนต์ได้ 1,370 คัน
(ปัจจุบันที่จอดรถยนต์มีพื้นที่ประมาณ 7,622 ตร.ม.สามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 200 คัน)
6. สร้างอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทางวิ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ขนาด 7x 25 ม. ระยะทาง 274 ม.
7. สร้างถนนตรวจการณ์ภายในท่าอากาศยาน จำนวน 2 ช่องจราจร รอบพื้นที่ท่าอากาศยานส่วนขยาย
8. สร้างทางหลวงชนบท ตง.3005 (ตามแนวใหม่) จำนวน 2 ช่องจราจร กว้าง 3 ม. พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 ม.
9. สร้างทางเข้า-ออก สนามบินขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 3 ม. เกาะกลางกว้าง 4.2 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 ม. พร้อมทางเท้าข้างละ 3.5 ม. ทางด้านทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 404

- หลังจากการพัฒนาท่าอากาศยานตรังเสร็จสิ้น อาคารที่พักผู้โดยสารใหม่ จะอยู่ฝั่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ ทางเข้า-ออก ที่เป็น 4 ช่องจราจรจะอยู่ด้านถนนตรัง-ปะเหลียน การเดินทางเข้าไปจะต้องยูเทิร์นด้านหน้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ขณะนี้กำลังหารือกับกรมทางหลวงว่าจะมีทางแยกพิเศษเพื่อเลี้ยวเข้าสนามบินได้เลย  โดยไม่ต้องไปยูเทิร์นหน้าโรงเรียนวิเชียรมาตุได้หรือไม่ 
- สำหรับทางเข้าฝั่งเทศบาลตำบลโคกหล่อ จะถูกปิดการใช้งาน  ในขณะที่หอการค้าฯ อยากให้คงทางเข้าด้านนี้ไว้ เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่าฝั่งถนนตรัง-ปะเหลียน  แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากหากเข้าฝั่งเทศบาลตำบลโคกหล่อเพื่อไปอาคารผู้โดยสารใหม่จะมีรันเวย์ ขวางอยู่  
-  สำหรับเหตุผลที่อาคารผู้โดยสารใหม่ย้ายไปอยู่ฝั่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องจากมีพื้นที่กว้าง และชั้นดินมีความแข็งแรงในการที่จะรับน้ำหนักเครื่องบินพร้อมกันหลายๆ ลำ ได้ดีกว่าฝั่งอาคารในปัจจุบัน 
- อาคารที่พักผู้โดยสารที่ให้บริการปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงานและอาคารสำหรับรับเสด็จแทน
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 กลางปี พ.ศ. 2562-2565 ดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ทางเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ ทางขับใหม่ ลานจอดเครื่องบินใหม่ได้พร้อมกัน 10 ลำ
ระยะที่ 2 กลางปี พ.ศ.2565-2567 ขยายความยาวทางวิ่ง อุโมงค์รถไฟลอดใต้ทางวิ่ง ถนนตรวจการณ์ 
งบประมาณในการดำเนินงาน 4,000 ล้านบาท
- สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หอการค้าได้แสดงความห่วงใยเรื่องเสียงของเครื่องบินที่จะส่งผลกระทบไปยังสถานศึกษาและสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชน  ขอให้คำนึงในเรื่องดังกล่าวด้วย

 

 

ที่มา www.airports.go.th     ที่มาหอการค้าตรัง

 

 

 

#คนตรังดอทคอม

โปรแรงๆแต่งงานที่ตรัง วิวาห์ใต้สมุทร 2020
วิวาห์ใต้สมุทร 2020 วันที่ 13-14-15 กุมภาพันธ์ 2563

 8 มิถุยน 2562
ประกันสังคม เร่งเอาผิดนายจ้างหักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง

 8 มีนาคม 2562
 
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด